PImage img;

 Boolean rot=false;
 float rotAciX=0;
 float rotAciY=0;
 float rotAciZ=0;

int[][] imgPixels;
float sval = 1.0;
float nmx, nmy;
int res = 2;

void setup() {

 size(660,660,P3D);
 background(0);
 smooth();
 rectMode(CENTER);

 noStroke();
 colorMode(HSB, 100);

 int i;
 int j;

 //pattern olusturma

 beginShape(LINES);
 for (int k = 60; k <= 540; k = k+40) {
  for (int l = 60; l <= 540; l = l+40) {

    j = ((((k)*(l))/(60*60*(45/10)))-1);

    stroke((k/(5)),(l/(5)), 100);
    strokeWeight(2);

    line ((k+30),(l+(24-(3*j))),0,(k+(31+j)),(l+(29-j)),0);
    line ((k+(31+j)),(l+(29-j)),0,(k+(36+(3*j))),(l+30),0);
    line ((k+(36+(3*j))),(l+30),0,(k+(31+j)),(l+(31+j)),0);
    line ((k+(31+j)),(l+(31+j)),0,(k+30),(l+(36+(3*j))),0);
    line ((k+30),(l+(36+(3*j))),0,(k+(29-j)),(l+(31+j)),0);
    line ((k+(29-j)),(l+(31+j)),0,(k+(24-(3*j))),(l+30),0);
    line ((k+(24-(3*j))),(l+30),0,(k+(29-j)),(l+(29-j)),0);
    line ((k+(29-j)),(l+(29-j)),0,(k+30),(l+(24-(3*j))),0);

    }
   }

 endShape();

    save ("data/pattern_output.png");
    img = loadImage("pattern_output.png");
    imgPixels = new int[img.width][img.height];

    for (int m1 = 0; m1 < img.width; m1++) {
     for (int n1 = 0; n1 < img.height; n1++) {

    imgPixels[n1][m1] = img.get((n1),(m1));

     }
    }
   noSmooth();
}

void draw() {

  background(0);

   nmx = nmx + (mouseX-nmx)/20;
   nmy += (mouseY-nmy)/20;

        if (keyPressed && (key == 'i')) {
   sval += 0.05;
  }
        else if (keyPressed && (key == 'o')) {
   sval -= 0.05;
  }

  sval = constrain(sval, 1.0, 2.5);

  translate(width/2 + nmx * sval-100, height/2 + nmy*sval - 200, -50);
  scale(sval);

  rotateX(rotAciX);
  rotateY(rotAciY);
  rotateZ(rotAciZ);

 for (int i = 0; i < img.width; i += res) {
  for (int j = 0; j < img.height; j += res) {

   float rr = red(imgPixels[j][i]);
   float gg = green(imgPixels[j][i]);
   float bb = blue(imgPixels[j][i]);
   float tt = ((rr+gg+bb)*(sin(radians((i/10.0)+(j/5.0)+(frameCount%360)))));
   if(tt==0)
    continue;

   stroke(rr, gg, bb);
   line(i,j,0,i,j,(tt));
  }
 }

}

 void mouseDragged() {

 rot=true;
 rotAciY=radians(pmouseX%360);
 rotAciX=radians(pmouseY%360);

 }

 void keyPressed() {

 if(key == '1') {
  res = 1;
 }
 else if (key == '2') {
  res = 2;
 }
 else if (key == '3') {
  res = 3;
 }
 else if (key == '4') {
  res = 4;
 }
 else if (key == '5') {
  res = 5;
 }

}

Bu ilk uygulamanın kaynak kodunu oluşturmakta. Aslına bakarsanız Processing “example” klasörü içerisinde yer alan “explode” ve “extrusion” örneklerinden esinlemeler mevcut. İkinci kaynak kodu da şu şekilde;


PImage img;

 Boolean rot=false;
 float rotAciX=0;
 float rotAciY=0;
 float rotAciZ=0;

int[][] imgPixels;
float sval = 1.0;
float nmx, nmy;
int res = 2;

/*
 * Bu class 2D koordinatlari tutar
 */
class Point {
 private float x; // dikkat artik private
 private float y;

 // Bu class'in constructor'i
 Point (float x, float y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }

 // Benimle verilen p noktasi arasindaki mesafeyi hesaplar
 public float getDistance(Point p) {
  return sqrt( pow(x - p.getx(), 2) + pow(y - p.gety(), 2) );
 }

 // Benimle verilen p noktasi arasindaki egimi hesaplar
 public float getSlope(Point p) {
  return (p.gety() - y) / (p.getx() - x);
 }

 // Artik private tanimladigim icin bu fonksiyonlar lazim.
 public void setx (float x) {
  this.x = x;
 }

 public void sety (float y) {
  this.y = y;
 }

 public float getx () {
  return x;
 }

 public float gety () {
  return y;
 }

}

class Multiangle {
 private Point[] elements; // Sekli olusturan noktalar
 private float radius; // Seklin icine oturdugu daire
 private Point center; // Bu dairenin merkezinin koordinati

 // Constructor
 // int s - Kenar sayisi
 // float radius - icine oturdugu dairenin yari capi
 // Point center - dairenin merkezinin koordinatlari
 Multiangle (int s, float radius, Point center) {
  this.radius = radius;
  this.center = center;
  this.elements = new Point[s];
  float angle = TWO_PI/s;
  for (int f = 0; f < s; f++) {
   elements[f] = new Point(center.getx() + sin(angle * f) * radius,
               center.gety() + cos(angle * f) * radius);
  }
 }

 // Constructor
 // int s - Kenar sayisi
 // float radius - icine oturdugu dairenin yari capi
 Multiangle (int s, float radius) {
  this.elements = new Point[s];
  this.radius = radius;
 }

 /*
  * Bu seklin ekranda gosterilmesini saglar
  */
 public void display () {
  beginShape(); // boyle faydali bir komut vardi...
  for (int f = 0; f < elements.length; f++) {
   Point p = elements[f];
   vertex (p.getx(), p.gety());
  }
  endShape(CLOSE);
 }

 public Point[] getElements() {
  return elements;
 }

 public float getRadius() {
  return radius;
 }
}

void setup() {
 size(660,660,P3D);
 background(0);
 smooth();
 rectMode(CENTER);

 noStroke();
 colorMode(HSB, 100);

 for (int k = 60; k <= 540; k = k+40) {
  for (int l = 60; l <= 540; l = l+40) {

    stroke((k/(5)),(l/(5)), 100);
    strokeWeight(2);
    fill (0,0,0);

    Multiangle a = new Multiangle (5, 40, new Point(k, l));
    a.display();

  }
 }

     save ("data/pattern_output.png");
    img = loadImage("pattern_output.png");
    imgPixels = new int[img.width][img.height];

    for (int m1 = 0; m1 < img.width; m1++) {
     for (int n1 = 0; n1 < img.height; n1++) {

    imgPixels[n1][m1] = img.get((n1),(m1));

     }
    }
   noSmooth();

}

void draw() {

  background(0);

   nmx = nmx + (mouseX-nmx)/20;
   nmy += (mouseY-nmy)/20;

        if (keyPressed && (key == 'i')) {
   sval += 0.05;
  }
        else if (keyPressed && (key == 'o')) {
   sval -= 0.05;
  }

  sval = constrain(sval, 1.0, 2.5);

  translate(width/2 + nmx * sval-100, height/2 + nmy*sval - 200, -50);
  scale(sval);

  rotateX(rotAciX);
  rotateY(rotAciY);
  rotateZ(rotAciZ);

 for (int i = 0; i < img.width; i += res) {
  for (int j = 0; j < img.height; j += res) {

   float rr = red(imgPixels[j][i]);
   float gg = green(imgPixels[j][i]);
   float bb = blue(imgPixels[j][i]);
   float tt = ((rr+gg+bb)*(sin(radians((i/10.0)+(j/5.0)+(frameCount%360)))));
   if(tt==0)
    continue;

   stroke(rr, gg, bb);
   line(i,j,0,i,j,(tt));
  }
 }

}

 void mouseDragged() {

 rot=true;
 rotAciY=radians(pmouseX%360);
 rotAciX=radians(pmouseY%360);

 }

 void keyPressed() {

 if(key == '1') {
  res = 1;
 }
 else if (key == '2') {
  res = 2;
 }
 else if (key == '3') {
  res = 3;
 }
 else if (key == '4') {
  res = 4;
 }
 else if (key == '5') {
  res = 5;
 }

}

Ayrıca Processing uygulamaları DropBox içerisinde, “dogan” klasöründe de mevcut.

Doğan Türkkan

Advertisements